On International Day of solidarity with Kobani, NE Syria vows to avenge Turkey

On International Day of solidarity with Kobani, NE Syria vows to avenge Turkey
2 November 2023   06:47